Zonga Mama
  • 03:20
Kelepçe
  • 03:53
Người Hãy Quên Em Đi
  • 04:34
Ima Li On
  • 03:36
Avamel
  • 03:28
Eza Hajarta
  • 04:30
A Mke Harru
  • 03:09
Mình Cưới Nhau Đi
  • 04:02
Nanush 1
  • 03:06
  • 1