Banana
  • 03:37
Name Of Love
  • 03:32
Krokobil
  • 03:16
Happy Ending
  • 03:30
ChoKolate Soda
  • 03:05
Summer Boy
  • 03:54
Still Got It
  • 03:45
Całym Sercem
  • 03:14
Luxury
  • 02:45