Pasarela
  • 03:39
Limbo
  • 04:14
Caliente
  • 03:28
No Fui Yo
  • 04:13
Tango De Pasiòn
  • 03:42
Ya Me Canse
  • 03:57
Eterna
  • 04:07
Habla
  • 04:46
Sientelo
  • 03:55