DJ Chino
DJ Chino
别名:未知性别:男地区:德国出生地:未知
血型:未知生日:未知星座:未知职业:歌手
简介:DJ Chino ,德国组合Itchino Sound的成员之一。代表作品有《Bouger Bouger》。DJ Chino ,德国组合Itchino Sound的成员之一。代表作品有《Bouger Bouger》。