JES
JES
别名:Jes Brieden性别:女地区:美国出生地:美国纽约
血型:未知生日:未知星座:未知职业:歌手 / 作曲
简介:JES,作曲、歌手、唱片制作人,代表作品《Don't Say》《Be It All》《Lost In The Sound》等。JES,作曲、歌手、唱片制作人,代表作品《Don't Say》《Be It All》《Lost In The Sound》等。