Ulrich Stiehm
Ulrich Stiehm
别名:未知性别:男地区:德国出生地:德国柏林
血型:未知生日:未知星座:未知职业:编剧 / 制片人
简介:Ulrich Stiehm,编剧、制片人,代表作品有《维也纳》《关于来生》《柏林围墙》《真相大白》等。Ulrich Stiehm,编剧、制片人,代表作品有《维也纳》《关于来生》《柏林围墙》《真相大白》等。