Delia
Delia
别名:未知性别:女地区:罗马尼亚出生地:未知
血型:未知生日:未知星座:未知职业:歌手
简介:Delia,罗马尼亚歌手,代表作品有《Wuella Wuella》。Delia,罗马尼亚歌手,代表作品有《Wuella Wuella》。