Anna Gare
Anna Gare
别名:未知性别:女地区:澳大利亚出生地:未知
血型:未知生日:未知星座:未知职业:主持人
简介:Anna Gare,综艺节目《少年大厨 澳大利亚版》主持人。Anna Gare,综艺节目《少年大厨 澳大利亚版》主持人。