Julia Wu
Julia Wu
别名:未知性别:女地区:中国出生地:未知
血型:未知生日:未知星座:未知职业:歌手
简介:Julia Wu,歌手,代表作品有电影《小时代:青木时代》的插曲《Love Come Undone》。Julia Wu,歌手,代表作品有电影《小时代:青木时代》的插曲《Love Come Undone》。