Karmina
Karmina
地区:美国成员: 未知
简介:Karmina,美国女子双人组合,主要作品有《New Year》《The Kiss》《Walk You Home》等。Karmina,美国女子双人组合,主要作品有《New Year》《The Kiss》《Walk You Home》等。