Yasu
Yasu
别名:야수性别:男地区:韩国出生地:未知
血型:未知生日:未知星座:未知职业:歌手
简介:Yasu,歌手,代表作品有《흑백 2》《Fear》《04 Something About Love》等。Yasu,歌手,代表作品有《흑백 2》《Fear》《04 Something About Love》等。