Tippa Irie
Tippa Irie
别名:未知性别:男地区:英国出生地:未知
血型:未知生日:未知星座:未知职业:歌手
简介:Tippa Irie,歌手,其作品有《Hello Darling》《This Town》《Ah Ho》等。Tippa Irie,歌手,其作品有《Hello Darling》《This Town》《Ah Ho》等。