$ody
$ody
别名:未知性别:男地区:韩国出生地:未知
血型:未知生日:未知星座:未知职业:歌手
简介:$ody,歌手,主要作品有《Betray》等。$ody,歌手,主要作品有《Betray》等。