Sam Tsui
Sam Tsui
别名:Samuel Tsui性别:男地区:美国出生地:美国宾夕法尼亚州
血型:未知生日:05月02日星座:金牛座职业:歌手
简介:Sam Tsui,歌手,华裔,耶鲁大学古希腊语系07级,主要作品有《The One That Got Away》《Just A Dream》等。Sam Tsui,歌手,华裔,耶鲁大学古希腊语系07级,主要作品有《The One That Got Away》《Just A Dream》等。