A•B•舒基
A•B•舒基
别名:阿布·贝克尔·舒基 / A.B. Shawky性别:男地区:埃及出生地:未知
血型:未知生日:未知星座:未知职业:导演 / 演员 / 编剧 / 制片人 / 监制
简介:A·B·舒基,导演、演员、编剧、制片人、监制,主要作品有《审判日》《我在周三听说的事》等。A·B·舒基,导演、演员、编剧、制片人、监制,主要作品有《审判日》《我在周三听说的事》等。